Intézményünkben még nem tartott senki boldogságórát, de a pályázat felkeltette érdeklődésünket. Még ebben a tanévben is lehet csatlakozni a programhoz és a pályázathoz?

A programba folyamatosan be lehet kapcsolódni, sőt, a pályázaton való részvételnek sem feltétele, hogy szeptember óta legyenek az intézményben boldogságórák, kizárólag a megadott feltételeknek kell megfelelni. A programhoz való csatlakozásról bővebb információ az alábbi oldalon található:
www.boldogsagora.hu

Intézményünkben kizárólag egyetlen pedagógus egyetlen csoportban tart boldogságórát. Elegendő ez ahhoz, hogy a Boldog iskola címet elnyerjük?

A Jobb Veled a Világ Alapítvány munkatársainak nézőpontja szerint, ha egy intézményben csak egyetlen pedagógus is hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek figyelmét felhívja néhány boldogságra való képességet növelő technikára, akkor abban az iskolában elismerésre méltó dolog történik. A Boldog iskola címhez azonban az e mellett a tevékenység mellett való intézményi elköteleződés is szükséges, azaz annak a vállalása, hogy a következő tanév teljes ideje alatt megvalósul majd a program.

Az iskolánkban folyik boldogságóra, de az intézményi dokumentumokat ebben a tanévben már nem fogjuk módosítani. Így is megkaphatjuk a „Boldog Iskola” címet?

A cím elnyerésének feltétele, hogy az iskola elköteleződjön a program mellett, fenntartását vállalja. Ennek a pedagógiai programban és a következő tanévre vonatkozó munkatervben is meg kell jelennie. Ha most még nem szerepel a Boldogságóra az iskolai dokumentumokban, az nem zárja ki az intézményt a pályázatból, mert a Szándéknyilatkozatban az intézményvezető vállalja, hogy a megadott határidőig – legkésőbb 2018. szeptember 15-ig – ez a feltétel is teljesülni fog.

Csak KLIK-es intézmények pályázhatnak?

A pályázatra fenntartás jellegétől függetlenül jelentkezhetnek a pályázati feltételeknek megfelelő óvodák, általános vagy középiskolák.

Elnyerheti-e a Boldog Iskola címet egy olyan intézmény, melynek csak egy feladatellátási helyén tartanak boldogságórát?

Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.

Milyen dokumentumokat szükséges a pályázathoz csatolni?

Az Intézményi adatlapot, az intézményvezető szándéknyilatkozatát, a nevelőtestület (vagy Közalkalmazotti Tanács) hozzájárulását, valamint a feladat megvalósítását igazoló fotót szükséges a pályázat leírásában szereplő módon elküldeni.

Hogyan értesülnek a pályázók arról, hogy sikeres volt-e a pályázatuk?

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet szakértői bizottsága írásban tájékoztatja a pályázókat akkor is, ha hiányosságot tapasztal, akkor is, ha a pályázat sikeres.

Hogyan értesülnek a pályázók arról, hogy hiányos vagy sikertelen a pályázatuk?

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet szakértői bizottsága írásban tájékoztatja a pályázókat akkor is, ha hiányosságot tapasztal, akkor is, ha a pályázat sikeres, és abban az esetben is, ha a pályázat végül elutasításra kerül.

Van-e lehetőség a hiánypótlásra?

Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, a hiányosságról szóló értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül.

Sikertelen pályázatot benyújtó intézmény pályázhat-e a következő tanévben?

A következő pályázati ciklusban újra pályázhat bármelyik intézmény, amelyik a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelel.

Elvesztheti-e a „Boldog Iskola” címet egy olyan intézmény, amely egyszer megkapta?

A Boldog Iskola cím egyetlen tanévre szól. A tanév végén a cím használatára való jogosultság megszűnik. Amennyiben azonban a tanév közben nem történik meg a pályázat benyújtásakor vállalt kötelezettségek igazolása, a Boldogság Intézet szakértői megvizsgálják, hogy zajlik-e a cím viselésére jogosító tevékenység. Amennyiben úgy ítélik, hogy az intézmény nem tartja fenn a programot, a cím visszavonásra kerül.

Ha egy intézmény egyszer elvesztette a címet, van–e lehetősége újra pályázni rá?

A következő pályázati ciklusban újra pályázhat bármelyik intézmény, amelyik a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelel.

Intézményünk megkapta a „Boldog Iskola” címet ebben a tanévben, és ezt szeretnénk a következőben is használni. Mit kell tennünk?

A Boldog Iskola cím egyetlen tanévre szól. A tanév végén a cím használatára való jogosultság megszűnik. Amennyiben egy intézményben a programot fenn akarja tartani, de az „Örökös Boldog Iskola” cím megszerzéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, vagy nem szeretnék ezt a címet megkapni, pályázhatnak a Boldog Iskola cím meghosszabbítására. A Boldog Iskola cím meghosszabításához az intézmény képviselőjének csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek. A pályázati dokumentációt a mellékelt egyszerű adatlap kitöltése és az intézményi pedagógiai program vonatkozó részének (újbóli) bemutatása jelenti.

Intézményünk „Boldog Iskola” címet meg szeretné hosszabbítani. Meg kell-e csinálnunk a pályázati kiírásban szereplő feladatot?

A cím meghosszabbításához nem kell a feladatot elkészíteni, mert a Boldog Iskolákban nyilvánvalóan tartottak már boldogságórát. Azt kell az adatlapon bemutatni, hogy a korábbi pályázatban vállalt elemek hogyan valósultak meg az intézményben.

Intézményünk kevesebb, mint három csoporttal rendelkezik, de a Boldog Iskola címmel kapcsolatos előírásoknak minden csoporttal megfeleltünk. Hogyan nyerhetjük el az Örökös Boldog Iskola címet?

Amennyiben legalább egy csoport rendszeresen feltöltötte a megvalósulásról a dokumentációt, és az intézmény minden csoportjában fenntartották a programot (ezt az év végén kitöltendő adatlappal és rövid beszámolóval igazolja az intézményvezető), pályázhatnak a cím elnyerésére.

Intézményünk nem boldog iskola, de évek óta tartunk boldogságórákat. Pályázhatunk az Örökös Boldog Iskola címre?

Az Örökös Boldog Iskola címet csak legalább egy éven keresztül Boldog Iskolaként működő intézmények nyerhetik el. Először a Boldog Iskola címre kell pályázni, és a Boldogságóra programot legalább három tanulócsoportban (kisebb intézményesetén az összes tanulócsoportban) végig kell csinálni egy tanéven keresztül. Majd az ehhez kapcsolódó feltételeknek való megfelelés igazolásával lehet a következő tanévben az Örökös Boldog Iskola címre pályázni.

Várjuk pályázatukat a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre!