A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola” és Örökös Boldog Iskola” cím elnyerésére.

Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programját, melynek fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke.

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke

BOLDOGSÁGÓRÁK MAGYARORSZÁGON

a pozitív pszichológia módszereivel

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.

A Boldogságóra Program weboldala: www.boldogsagora.hu

Jelenleg több, mint 1000 csoportban tartanak már boldogságórákat, a gyerekek munkáit itt lehet megtekinteni: www.boldogsagora.hu/gyerekek-munkai

A jelen pályázattal elnyerhető Boldog Iskola” címet azon intézmények kaphatják meg, melyek – a pályázati kiírásban szereplő Pályázati feltételeknek megfelelően – legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan tartottak legalább egy Boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják. Azon intézmények, melyek elnyerik a „Boldog Iskola” címet, egy oktatási segédanyagokat tartalmazó csomagot kapnak ajándékba.

A Boldog Iskola cím meghosszabbítására pályázhatnak azon intézmények, melyek a programot az idei tanévhez hasonlóan legalább egy csoportban viszik tovább a következő tanévben is, de Örökös Boldog Iskola címre nem pályáznak.

Az Örökös Boldog Iskola” címre olyan intézmény pályázhat ennek a tanévnek a végén, mely Boldog Iskolaként a Boldogságóra programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában.

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola és Örökös Boldog Iskola cím elnyerésére, illetve a Boldog Iskola cím meghosszabbítására.

A pályázatra óvodák jelentkezését is várjuk, ezen intézmények a Boldog Óvoda címet nyerik el. A pályázati feltételek minden tpíusú nevelési-oktatási intézmény számára azonosak.

A pályázat célja

Az Alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.

A pályázat tárgya

 • A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Iskola, valamint az Örökös Boldog Iskola cím elnyerése, illetve a Boldog Iskola cím meghosszabbítása.
 • A címet elnyerő intézmények igazoló oklevelet kapnak.
 • Az az intézmény, amelyik eddig még nem rendelkezett a Boldog Iskola címmel, de idén elnyeri, megkapja a boldogságórákhoz tartozó oktatási csomagot.
 • Az elnyerhető címek száma korlátlan.

A pályázók köre

Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok

A cím alkalmazhatósága

 • A Boldog Iskola cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2017/2018-as tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.
 • A Boldog Iskola címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.
 • A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Iskolák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények számára a Boldogság Intézet szakmai programokat szervez.
 • A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és belső kapcsolatrendszerének.
 • A címnek való megfelelést a Boldogság Intézet szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.
 • Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.
 • A Boldog Iskola cím újabb pályázattal meghosszabbítható.
 • A tanévben a programot igazoltan fenntartó intézmények újabb pályázatnak való sikeres megfelelés esetén (legelőször 2017 szeptemberében) kaphatják meg az Örökös boldog iskola címet.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A „BOLDOG ISKOLA” CÍM ELNYERÉSÉHEZ

 1. Legalább egy boldogságóra megtartása

A pályázaton azon intézmény vehet részt, melyben legalább egy csoport a tanévben az alábbi feladatot megvalósította:

Képkirakó
A csoport tagjai egy-egy puzzle-sablonra készítsenek rajzot, képet (a technika szabadon választható, kombinálható szöveggel is), majd az egyéni alkotásokból állítsanak össze egy közös montázst! A megvalósításhoz használhatják az általunk mellékelt sablont, de készíthetnek sajátot is.
A sablon innen tölthető le >>

A feladatok megvalósulását igazoló rövid beszámolót, valamint a megvalósulást alátámasztó fotót a pályázó e-mailben küldi el a palyazat@boldogiskola.hu címre.

2. A 2017/2018-as tanévben minden hónapban legalább 1 csoport tartson boldogságórát

Az intézmény vállalja, hogy a 2017/2018-as tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak boldogságórát a cím elnyerésével járó oktatási csomag használatával, és a Boldogság Intézet által havonta meghatározott feladatot honlapunkra feltöltik.

3. A boldogságóra szerepeljen a pedagógiai programban és munkatervben

A cím elnyeréséhez szükséges, hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2017. szeptember 15-ig szerepeljen a Boldogságóra program, utóbbiban a tízhónapos program tematikájának megfelelő ütemezése, a felelősök és határidők meghatározásával. Az intézményvezető szándéknyilatkozatában vállalja ennek teljesülését.

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben:

 1. Boldogságfokozó hála
 2. Optimizmus gyakorlása
 3. Kapcsolatok ápolása
 4. Boldogító jócselekedetek
 5. Célok kitűzése és elérése
 6. Megküzdési stratégiák
 7. Apró örömök élvezete
 8. Megbocsátás
 9. Testmozgás
 10. Fenntartható boldogság

Minden témánál biztosítjuk az intézmények számára a cím elnyerésével járó oktatási csomagban a következő tartalmakat:

elmeletihatter

Elméleti háttér

oravazlat

1 óravázlat

feladat

3 szabadon választható feladat

.

dal

Az adott témához ingyenesen letölthető dalok

4. Dokumentumok benyújtása

A pályázat feltétele a meghatározott dokumentumok hiánytalan benyújtása postai úton vagy elektronikusan.

5. Az intézményi honlapon megjelenő tartalom

A programban való részvételt a pályázó intézmény a honlapján is kommunikálja a cím elnyerése után.

A pályázatok elbírálása folyamatos a megadott határidőig!

A sikeres pályázat feltétele, hogy a dokumentációt a pályázó legkésőbb 2017. június 30-ig elküldje elektronikusan, illetve postán (postai bélyegzőn szereplő dátum).

Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási helyen szeretnék a Boldog Iskola címet használni, feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat szükséges.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A „BOLDOG ISKOLA” CÍM MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ

A Boldog Iskola cím meghosszabításához az intézmény képviselőjének csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek. A pályázati dokumentációt a mellékelt egyszerű adatlap kitöltése és az intézményi pedagógiai program vonatkozó részének (újbóli) bemutatása jelenti. Az adatlapot elegendő elektronikusan elküldeni, de postai úton is elküldhető.

Intézményi adatlap a Boldog Iskola cím meghosszabbításához >>

FELTÉTELEK AZ „ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA” CÍM ELNYERÉSÉHEZ

 • A cím először a 2016/2017-es tanév végén pályázható.
 • A címre olyan intézmény pályázhat, mely Boldog Iskolaként igazoltan legalább egy-egy boldogságórán feldolgozta a program tíz témáját legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában.
 • A teljesítést a tanév végén kell igazolnia az intézményvezetőnek két dokumentummal:
  1. a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre a tanév végén elküldött, a megvalósítást igazoló rövid beszámolóval,
  2. az elektronikus úton (e-mailben) vagy postán feladott intézményi adatlappal.
 • A program fenntartását az iskola honlapján is nyomon követhetővé kell tenni.
 • Az „Örökös Boldog Iskola” cím visszavonásig érvényes.

Az Örökös Boldog Iskola pályázat benyújtásához elektronikusan vagy postán is beküldhető dokumentum:

Intézményi adatlap az Örökös Boldog Iskola cím elnyeréséhez Letöltés >>

Postázási cím: Jobb Veled a Világ Alapítvány, 1146 Budapest, Hermina út 12. 1.emelet.

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2017. június 30. (a postára adás dátuma).

A Boldog Iskola pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot a Boldogság Intézet szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, az adatlapot, Szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.
A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2017. augusztus 31-ig folyamatos.
Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat a Boldogság Intézet szakértői bizottsága 2017. április 6-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2017. augusztus 31-ig folyamatos.

A pályázat benyújtása

A Boldog Iskola címre pályázók elektronikusan elküldik (e-mailben) vagy  postára adják az alábbi dokumentumokat:

A Boldog Iskola címet meghosszabbítani kívánók elektronikusan elküldik (e-mailben) vagy postára adják az alábbi dokumentumokat:

 • Intézményi adatlap a Boldog Iskola cím meghosszabbításához Letöltés >>

Postázási cím: Jobb Veled a Világ Alapítvány, 1146 Budapest, Hermina út 12. 1.emelet.

A pályázók e-mailben küldik el a pályázati kiírásban szereplő választható feladat megvalósulását igazoló fotót és a rövid beszámolót az alábbi email címre: palyazat@boldogiskola.hu

A Boldog Iskola cím meghosszabbítására pályázók e-mailben küldik el aktuális pedagógiai programjuk vonatkozó részét – amennyiben az intézmény honlapján a dokumentum nem található meg – az alábbi email címre: palyazat@boldogiskola.hu.

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2017. június 30. (a postára adás dátuma).

A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

LEGYÉL TE IS BOLDOGSÁGÓRA OKTATÓ!

Az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriumának tudományos mérései kimutatták a 2015/16-os tanévben, hogy a program hozzájárul a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez.

A Boldogságórák szakmai csapata

Nézz bele a Boldogságórákba!

5 ok, amiért bízhatsz a Boldogságóra Programban

1A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, aki szakmai tanácsaival segíti a programot. Az ő neve önmagában garancia arra, hogy ez egy olyan program, amit érdemes eljuttatni a gyerekekhez.
2Már több, mint 1500 pedagógus csatlakozott a programhoz, és a harmadik tanévben Böjte Csaba erdélyi gyermekotthonaiban is tartanak már boldogságórákat!
3Az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma Prof. Oláh Attila vezetésével a 2015/16-os tanévben tudományosan mérte a program hatékonyságát és a végeredmény: pozitív hatással van a tanulók lelki fejlődésére a boldogságóra!
4Immár a harmadik évadot indítjuk el 2016/17-es tanévben, nagyon sok pedagógustól, intézményvezetőtől és tanulótól kaptunk visszajelzéseket, hogy milyen komoly pozitív változásokat hoz az életükbe. Nézz bele a gyermekek munkáiba >>
5A programról Prof. Dr. Sonja Lyubomirsky, a nemzetközileg elismert boldogságkutató is elismerően nyilatkozott: “Ez a program mind a tartalmát, mind a platformot tekintve forradalmian új kezdeményezés. Aki végigcsinálja, egészen más emberré válik, mint amikor belefogott.”

A Boldogságóra Programról a médiában

ujkozneveles

Új Köznevelés – 2016/5-6. szám

Boldogságórák kicsiknek, nagyoknak

Ma már közismert tény, hogy a boldogság nem mérhető anyagi természetű dolgokban. Nem azoknak a társadalmaknak a legmagasabb a boldogságindexük, amelyek a legtehetősebbek. A boldogsághoz vezető út tanulható. Ezt ismerték fel a cikkünkben bemutatott boldogságórák szervezői és a programhoz csatlakozó ceglédi pedagógus. A Boldogságprogram gondolata Bagdi Bella, a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet vezetője lelkében született meg.

Tovább a teljes cikkre >>

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

media_klebelsberg

Boldog iskolában boldogságóra is van

A Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola nyerte el a második Boldog Iskola címet, amelyről az elismerő oklevelet Bagdi Bella, a Boldogságóra Program szakmai vezetője adta át.
Tovább a teljes cikkre >>

M1 Iskolapad

media_m1iskolapad

Boldogságórákkal a depresszió ellen

A Egészségügyi Világszervezet legfrissebb felmérése szerint 2020-ra a depresszió lesz a legnagyobb népegészségügyi probléma. A Boldogságprogram egyebek mellett ezt is igyekszik megelőzni.
Tovább az adás megtekintéséhez >>

Veszprémi Televízió

media_veszprem

Az ország első Boldog Iskolája

A Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelés Típusú Sport Iskola lett az ország első Boldog Iskolája. A 2016/2017-es tanévtől legalább egy osztályban tartanak majd boldogságórát.
Tovább az adás megtekintéséhez >>

24.hu

media_24

A boldogság tanulható – a gyerekek szerint nem is nehéz

Pozitív életszemléletet tanítanak egyre több iskolában. A gyerekek és a tanárok is élvezik az órát és a hosszú távú hatását is.
Tovább az adás megtekintéséhez >>

Kossuth Rádió – Beszélgetés a Boldogságprogramról
Civil Rádió – Interjú Bagdi Bellával
Európa Rádió – Boldog Iskola Debrecenben

sajto_noklapra

Nők Lapja

sajto_kiskegyed

Kiskegyed

sajto_bors

BORS

sajto_hvg

HVG

sajto_veszpreminaplo

Veszprémi Napló

sajto_bebikkicsikesnagyok

Bébik, kicsik és nagyok