A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola” és Örökös Boldog Iskola” cím elnyerésére.

Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programját, melynek fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke.

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke

BOLDOGSÁGÓRÁK MAGYARORSZÁGON

a pozitív pszichológia módszereivel

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.

A Boldogságóra Program weboldala: www.boldogsagora.hu

Jelenleg több, mint 1000 csoportban tartanak már boldogságórákat, a gyerekek munkáit itt lehet megtekinteni: www.boldogsagora.hu

A jelen pályázattal elnyerhető Boldog Iskola” címet azon intézmények kaphatják meg, melyek – a pályázati kiírásban szereplő Pályázati feltételeknek megfelelően – legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan tartottak legalább egy Boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

Az Örökös Boldog Iskola” címre olyan intézmény pályázhat a következő tanévben, mely Boldog Iskolaként a Boldogságóra programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban.

Azon intézmények, melyek elnyerik a „Boldog Iskola” címet, egy 19.680 Ft-os 5 könyvből álló Boldogságóra könyvcsomagot kapnak ajándékba:

boldogsagorakonyvek5db

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola és Örökös Boldog Iskola cím elnyerésére.

A pályázat célja

Az Alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.

A pályázat tárgya

 • A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Iskola, valamint az Örökös Boldog Iskola cím elnyerése.
 • A címet elnyerő intézmények igazoló oklevelet kapnak.
 • A címet elnyerő intézmény megkapja a boldogságórákhoz tartozó tanári kézikönyvek és tanulói munkafüzetek egy-egy példányát (öt kötet; értéke 20.000 Ft).
 • Az elnyerhető címek száma korlátlan.

A pályázók köre

Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok

A cím alkalmazhatósága

 • A Boldog Iskola cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2016/2017-es tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.
 • A Boldog Iskola címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.
 • A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Iskolák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények számára a Boldogság Intézet szakmai programokat szervez.
 • A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és belső kapcsolatrendszerének.
 • A címnek való megfelelést a Boldogság Intézet szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.
 • Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.
 • A tanévben a programot igazoltan fenntartó intézmények újabb pályázatnak való sikeres megfelelés esetén (legelőször 2017 szeptemberében) kaphatják meg az Örökös boldog iskola címet.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A „BOLDOG ISKOLA” CÍM ELNYERÉSÉHEZ

 1. Legalább egy boldogságóra megtartása

A pályázaton azon intézmény vehet részt, melyben legalább egy csoport a tanévben az alábbi választható 3 feladat közül legalább egyet megvalósított:

 • Választható feladat 1. – Reklámfilm készítése a boldogságról (maximum 5 percben)
 • Választható feladat 2. – Ilyen egy boldog iskola – montázs készítése
 • Választható feladat 3. – Boldogságfal készítése: a boldogságfalra – ez lehet akár kifeszített vászon is – olyan pozitív, motivációs üzenetek, képek kerülnek, amelyek boldogságot okoznak.

A feladatok megvalósulását igazoló rövid beszámolót, valamint a megvalósulást alátámasztó videót vagy fotót a pályázó e-mailben küldi el a palyazat@boldogiskola.hu címre.

2. A 2016/2017-es tanévben minden hónapban legalább 1 csoport tartson boldogságórát

Az intézmény vállalja, hogy a 2016/2017-es tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak boldogságórát a cím elnyerésével járó Boldogságóra szakmai könyvcsomagból, és a Boldogság Intézet által havonta meghatározott feladatot honlapunkra feltöltik.

3. A boldogságóra szerepeljen a pedagógiai programban és munkatervben

A cím elnyeréséhez szükséges, hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2016. október 20-ig (figyelem, a határidő módosult!) szerepeljen a Boldogságóra program, utóbbiban a tízhónapos program tematikájának megfelelő ütemezése, a felelősök és határidők meghatározásával. Az intézményvezető szándéknyilatkozatában vállalja ennek teljesülését.

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben:

 1. Boldogságfokozó hála
 2. Optimizmus gyakorlása
 3. Kapcsolatok ápolása
 4. Boldogító jócselekedetek
 5. Célok kitűzése és elérése
 6. Megküzdési stratégiák
 7. Apró örömök élvezete
 8. Megbocsátás
 9. Testmozgás
 10. Fenntartható boldogság

Minden témánál biztosítjuk az intézmények számára a cím elnyerésével járó Boldogságóra könyvcsomagban a következő tartalmakat:

elmeletihatter

Elméleti háttér

oravazlat

1 óravázlat

feladat

3 szabadon választható feladat

.

dal

Az adott témához ingyenesen letölthető dalok

A határon túli intézmények dokumentumai és módosítási lehetőségei a hazaiaktól eltérőek, további információt itt találnak a pályázók a rájuk vonatkozó feltételekről >>

4. Dokumentumok benyújtása

A pályázat feltétele a meghatározott dokumentumok hiánytalan benyújtása.

5. Az intézményi honlapon megjelenő tartalom

A programban való részvételt a pályázó intézmény a honlapján is kommunikálja a cím elnyerése után.

A pályázatok elbírálása folyamatos a megadott határidőig!

A sikeres pályázat feltétele, hogy a dokumentációt a pályázó legkésőbb 2016. október 20-ig (figyelem, a határidő módosult!) elküldje elektronikusan, illetve postán (postai bélyegzőn szereplő dátum).

Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási helyen szeretnék a Boldog Iskola címet használni, feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat szükséges.

FELTÉTELEK AZ „ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA” CÍM ELNYERÉSÉHEZ

 • A cím először a 2016/2017-es tanév végén pályázható.
 • A címre olyan intézmény pályázhat a következő tanévben, mely Boldog Iskolaként a Boldogságóra programot igazoltan minden hónapban legalább egyszer megtartotta egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban.
 • A teljesítést a palyazat@boldogiskola.hu email címre elküldött szakmai anyagokkal és az intézményvezető év végi beszámolójával igazolja az intézmény.
 • A program fenntartását az iskola honlapján is nyomon követhetővé kell tenni.
 • Az „Örökös Boldog Iskola” cím visszavonásig érvényes.
 • Az új pályázati szakasszal kapcsolatos bővebb információ a 2016/2017-es tanév során jelenik meg a hu honlapon.

A Boldog Iskola pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot a Boldogság Intézet szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, az adatlapot, Szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.
A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2016. október 30-ig folyamatos.
Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat a Boldogság Intézet szakértői bizottsága 2016. február 25-től folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2016. október 30-ig folyamatos.

A pályázat benyújtása

A pályázók postára adják az alábbi dokumentumokat:

Postázási cím: Jobb Veled a Világ Alapítvány, 1146 Budapest, Hermina út 12. 1.emelet.

A pályázók e-mailben küldik el a pályázati kiírásban szereplő választható feladatok megvalósulását igazoló dokumentumokat (fotó vagy videó formájában) és a rövid beszámolót az alábbi email címre: palyazat@boldogiskola.hu

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2016. október 20. (a postára adás dátuma)

A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

LEGYÉL TE IS BOLDOGSÁGÓRA OKTATÓ!

Az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriumának tudományos mérései kimutatták a 2015/16-os tanévben, hogy a program hozzájárul a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez.

A Boldogságórák szakmai csapata

Nézz bele a Boldogságórákba!

5 ok, amiért bízhatsz a Boldogságóra Programban

1A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, aki szakmai tanácsaival segíti a programot. Az ő neve önmagában garancia arra, hogy ez egy olyan program, amit érdemes eljuttatni a gyerekekhez.
2Már több, mint 1500 pedagógus csatlakozott a programhoz, és a harmadik tanévben Böjte Csaba erdélyi gyermekotthonaiban is tartanak már boldogságórákat!
3Az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma Prof. Oláh Attila vezetésével a 2015/16-os tanévben tudományosan mérte a program hatékonyságát és a végeredmény: pozitív hatással van a tanulók lelki fejlődésére a boldogságóra!
4Immár a harmadik évadot indítjuk el 2016/17-es tanévben, nagyon sok pedagógustól, intézményvezetőtől és tanulótól kaptunk visszajelzéseket, hogy milyen komoly pozitív változásokat hoz az életükbe. Nézz bele a gyermekek munkáiba >>
5A programról Prof. Dr. Sonja Lyubomirsky, a nemzetközileg elismert boldogságkutató is elismerően nyilatkozott: “Ez a program mind a tartalmát, mind a platformot tekintve forradalmian új kezdeményezés. Aki végigcsinálja, egészen más emberré válik, mint amikor belefogott.”

A Boldogságóra Programról a médiában

ujkozneveles

Új Köznevelés – 2016/5-6. szám

Boldogságórák kicsiknek, nagyoknak

Ma már közismert tény, hogy a boldogság nem mérhető anyagi természetű dolgokban. Nem azoknak a társadalmaknak a legmagasabb a boldogságindexük, amelyek a legtehetősebbek. A boldogsághoz vezető út tanulható. Ezt ismerték fel a cikkünkben bemutatott boldogságórák szervezői és a programhoz csatlakozó ceglédi pedagógus. A Boldogságprogram gondolata Bagdi Bella, a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet vezetője lelkében született meg.

Tovább a teljes cikkre >>

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

media_klebelsberg

Boldog iskolában boldogságóra is van

A Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola nyerte el a második Boldog Iskola címet, amelyről az elismerő oklevelet Bagdi Bella, a Boldogságóra Program szakmai vezetője adta át.
Tovább a teljes cikkre >>

M1 Iskolapad

media_m1iskolapad

Boldogságórákkal a depresszió ellen

A Egészségügyi Világszervezet legfrissebb felmérése szerint 2020-ra a depresszió lesz a legnagyobb népegészségügyi probléma. A Boldogságprogram egyebek mellett ezt is igyekszik megelőzni.
Tovább az adás megtekintéséhez >>

Veszprémi Televízió

media_veszprem

Az ország első Boldog Iskolája

A Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelés Típusú Sport Iskola lett az ország első Boldog Iskolája. A 2016/2017-es tanévtől legalább egy osztályban tartanak majd boldogságórát.
Tovább az adás megtekintéséhez >>

24.hu

media_24

A boldogság tanulható – a gyerekek szerint nem is nehéz

Pozitív életszemléletet tanítanak egyre több iskolában. A gyerekek és a tanárok is élvezik az órát és a hosszú távú hatását is.
Tovább az adás megtekintéséhez >>

Kossuth Rádió – Beszélgetés a Boldogságprogramról
Civil Rádió – Interjú Bagdi Bellával
Európa Rádió – Boldog Iskola Debrecenben

sajto_noklapra

Nők Lapja

sajto_kiskegyed

Kiskegyed

sajto_bors

BORS

sajto_hvg

HVG

sajto_veszpreminaplo

Veszprémi Napló

sajto_bebikkicsikesnagyok

Bébik, kicsik és nagyok